Haber

Yeni konut finansman programı kanun teklifi maddeleşti


Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyeti’nde kabul edilerek maddeleşti.

Kanun ile Yeni Konut Finansman Programı’nın genel çerçevesi belirleniyor, program kapsamındaki katkıların sonları ve ceza kararları düzenleniyor.

Buna nazaran, gerçek bireylerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak hedefiyle taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara fiyatı 220 milyar lirayı aşamayacak.

Daha evvel satılmamış ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan konutlarla şimdi başlamamış yahut imali devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

Arsa hissesi sahipleri de yüklenici kabul edilecek

Henüz başlamamış yahut imali devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenicilere geçecek konutlara ait sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda pahalandırılacak. Gayrimenkul geliştiricileri ile arsa hissesi karşılığında inşaat mukavelesi etrafında arsa hissesi sahipleri de yüklenici kabul edilecek.

Katkılar; kâfi ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca bedellendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek şahıslara yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

Cumhurbaşkanı üç yılı bir yıla indirebilecek

İlk üç yıldaki finansman taksit meblağının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar ölçü, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 ortasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı hissesi yüklenici hesabından yahut finansman meblağından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda süreksiz hesaplara aktarılacak. Bu meblağlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek metot ve asıllar çerçevesinde; bu meblağın bir kısmı yahut tamamı finansman anapara meblağından peşin olarak indirilebilecek, bir yıllık mühlet ise üç yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen fiyat, hiçbir halde yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

Katkıların geri ödemesi

Düzenlemeye nazaran, belirlenen kamu bankası, her ayın birinci beş iş günü içerisinde, içinde bulunulan aya ait toplam katkı fiyatını bir icmal listesiyle Bakanlığa bildirecek. Bakanlık talep edilen katkı meblağını, bildirim yapılan ayın 15’ini takip eden birinci iş günü bankaya aktaracak. Bu katkının transfer günü ile finansmana ait taksit ödemeleri bankalarca birebir gün olarak belirlenecek.

Ek bir faiz oranı uygulanmayacak

Katkıların geri ödeme fiyatları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden kolay faiz prosedürüyle hesaplanacak. Bankaların, geri ödeme fiyatlarını katkıdan yararlananlara rücu etme hakkını kullanması durumunda geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmayacak.

Geri ödemelerin, katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın, tam ve vaktinde Bakanlığa aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumlu olacak.

Bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek

Geri ödemelerin finansmanı sağlayan bankalarca tam ve vaktinde yapılmaması durumunda katkı geri ödemeleri, hesaplanacak gecikme artırımıyla birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek.

Bu kapsamda finansmanlara ait icra takip sürecinin başlatılması durumunda, hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa verilmek üzere, belirlenecek bankaya aktarılacak.

Erken ödeme yapılabilecek

Taksit fiyatı hane gelirinin yüzde 30’unu aşan lakin finansman katkısından yararlanmak istemeyenler için oluşturulacak geri ödeme planında, ilgili ayda alınması gereken anapara ve faiz oranı/kar hissesi fiyatı, kalan anapara üzerine eklenerek ertelenebilecek.

Bu finansmanların vadesinden evvel kapanmasının talep edilmesi durumunda öbür mevzuatta belirlenmiş kapama şartlarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı / kar hissesi fiyatı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilebilecek. Bu hesaplama formülüne ait öteki kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı kararlar uygulanmayacak.

Taşınmaz 5 yıl periyot ve temlik edilemeyecek

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl müddetle tescilsiz iktisap halleri hariç periyot ve temlik edilemeyecek, satış vaadine husus edilemeyecek.

Borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda bölüm, temlik ve satış vaadine husus edilememesi finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

Satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak

Sağlanacak finansman konusu konuta ait düzenlenen değerleme raporunun yanlış yahut gerçeğe muhalif olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı yahut gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran verilecek idari para cezası fiyatları 10 kat artırılarak uygulanacak. Bu meblağ, finansmana husus konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak.

Yanıltıcı beyanlarda bulunana para cezası

Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının yanlışsız ve tam hesaplanmasından ibraz edilen evraklar çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu olacak.

Katkılardan faydalanacak gerçek bireylerin yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar geri alınacak ve kullanılan finansman fiyatının yüzde 5’i kadar idari para cezası uygulanacak.

Yeni konut finansmanına ait yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda

Yüklenicilere yanlış yahut aldatıcı beyanlarda bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, finansmana bahis konutun beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari para cezası kesilecek.

Bankalar tarafından sağlanacak finansmana ait fiyat, vade, faiz oranı / kar hissesi, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan faydalanacak gerçek şahısların kapsamı; bu bireylerin, konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki öbür şahısların konut sahipliği üzere konuları belirlemeye ve finansmana ait nitelikleri vilayet bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılmasına, katkının sonlandırılmasına, katkı geri ödemelerine, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama usulü, bu ödemelerin vade şartları, vadesinden evvel ve toplu ödeme konularına, uygulamaya ve kontrole ait tarz ve asılları belirlemeye, uygulamaya ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek süreçlere ait öteki konuları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023’e kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Leave A Reply