Haber

Turizmde 2023 hedefi 65 milyar dolar

On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılında turizm gelirinin 65 milyar dolar olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu.

Kalkınma planında turizmin, değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesi gibi unsurlar temel amaç olarak belirlendi.

Bu kapsamda, konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak

Turizmde mevcut kaynak pazarların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve bunun yanı sıra yeni kaynak pazarların yaratılması yoluyla ziyaretçi sayısı artırılacak.

Başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünyada yükselen pazar konumundaki ülkelerden Türkiye için yeni kaynak pazarlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Ana kaynak pazarı olan ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere başlatılan doğrudan tarifeli uçuş seferleri ve düzenlendiği bölgelerin sayıları artırılacak.

Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için özel sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde yer alacağı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

Yurt dışında algı ve imaj araştırması yapılacak

Başta ana ve yükselen hedef pazarlar olmak üzere yurt dışında algı ve imaj araştırmaları yapılarak yönetim planları hazırlanacak.

Artan turist sayısını karşılamak üzere yatırım sürecindeki 212 bin 38 yatağa ilaveten plan döneminde yatak kapasitesi 300 bin artırılacak.

Risk ve kriz durumlarından sektörün etkilenmemesi için risk ve kriz yönetim planları hazırlanacak.

Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

Gastronomi, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Ortalama konaklama süresini artıracak ve turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlayacak sağlık turizminin geliştirilmesi için tanıtım ve yatırım faaliyetleri yürütülecek.

İçerdiği farklı kullanımlarla turizm çeşitliliği sunan, bütüncül planlanmış turizm kentleri hayata geçirilerek ziyaretçilerin konaklama süreleri artırılacak, alışveriş, eğlence ve sportif faaliyetlerle konaklama dışı harcamaları artırılacak.

Büyük ölçekli turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmaları yapılacak, sürdürülebilir bir anlayışla turizmin çeşitlendirilmesi ve sezonun uzatılması amacıyla turizm altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

2023’te 75 milyon ziyaretçi hedefi

Plan kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 verilerine göre, 29,5 milyar dolar olan turizm gelirinin 2023’de 65 milyar dolar olması hedefleniyor. Yabancı ziyaretçi sayısının 67,7 milyon, toplam ziyaretçi sayısının ise 75 milyon olması amaçlanıyor.

2023 yılında ziyaretçi başına ortalama harcamanın 867 dolar, ortalama konaklama süresinin 10 gece, ziyaretçi başına gecelik gelirin ise 86,7 dolar olacağı tahmin ediliyor.

4 bin 500 yatlık kapasitesi artışı

Plan çerçevesinde, turizm değerleri destinasyon bazında gruplandırılarak tanıtılacak. Deniz turizmine katkı sağlamak üzere, talebe ve doğal özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde Kamu Özel İş Birliği Modeli (KÖİ) ile hayata geçirilmesi sağlanacak. Plan döneminde başlanacak yat limanı yatırımları ile yat bağlama kapasitesinde yaklaşık 4 bin 500 yatlık artış gerçekleştirilecek.

– Yeni kruvaziyer limanı yapılacak

İstanbul’un kruvaziyer seyahatinin başlangıç-bitiş noktası olması için yeni bir kruvaziyer liman yapılacak.

Harcama eğilimi yüksek ziyaretçi trafiğini artırmak üzere ana turistik destinasyonlara business class ve comfort class uygulaması yaygınlaştırılacak ve sefer sayıları artırılacak.

Turistik tren seferleri uygulamaya alınacak.

– Turizm Temel Yasası çıkarılacak

Turizm sektörüne ilişkin dağınık haldeki mevzuat günün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilerek sektörü ilgilendiren tüm hususları içeren Turizm Temel Yasası çıkarılacak. Turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, turizm işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve sektör üzerindeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak.

Her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde, planlama hiyerarşisi gözetilerek yatırım planlaması dahil turizmin gelişimi ve yönetimi bütüncül olarak ele alınacak, çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı ile sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek.

Destinasyon bazında strateji, master plan ve fiziki planlar hazırlanacak ve projeler yürütülecek.

Kıyı alanlarının turizm sektörünün talepleri ile entegre bir şekilde koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak bütünleşik yönetimi ve planlaması yapılacak.

– Tesislere personel lojmanı yapılacak

Koruma kullanma dengesi gözetilerek turizm alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek ve alanlar buna göre yönetilecek.

Turizm bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atık su arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, çevreye duyarlı turizm tesislerinin sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

İklim değişikliğinin turizm sektörü üzerindeki etkilerinin tespitine yönelik çalışmalar yapılacak.

Turizm sektöründe daha yüksek standartlarda hizmet sunumu sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek uygulamalı eğitim programı ile turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacı karşılanacak.

Turizm sektörü çalışanları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programlarına sektörün daha fazla katılım sağlamasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve talebi karşılayacak şekilde eğitimler verilecek.

Nitelikli personel istihdamını kolaylaştırmak ve personelin barınma ihtiyacının daha konforlu ortamlarda karşılanması için tesislere personel lojman alanı tahsis edilecek.

Renovasyon yoluyla tesislerdeki fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik hukuki düzenlemeler yapılacak ve uygulamaya konulacak.

Turizm hizmetlerinde kullanılacak tesislerin standartlarının yükseltilmesini sağlamak üzere tesislerin belgelendirilmesine ilişkin sistem yeniden düzenlenecek.

Başta internet tabanlı uygulamalar olmak üzere turizm sektörünün paylaşım ekonomisinden daha etkin faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, sektördeki Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojiye dayalı uygulamalar desteklenecek.

Turizmde dijitalleşme oranları ve sektörün dijitalleşme konusuna yatkınlığı araştırması yapılacak. Turizm sektöründe ürün geliştirme, tanıtım ve pazarlamada kullanılmasına yönelik büyük verinin toplanması ve analizi çalışması yürütülecek.

– İç turizm ölçme sistemi geliyor

Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler geliştirilecek. Yurt dışı menşeli mobil ve internet uygulamalarına yönelik mali konular başta olmak üzere ülkenin mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacak.

İç turizmi ölçme sistemi kurulacak. Uygulama farklılıklarını ve bürokratik zorlukları ortadan kaldırmak üzere turizm yatırım süreci elektronik ortama taşınacak ve yatırımcıya iş yapma kolaylığı getirilecek.

Kaynak: AA

Leave A Reply