Haber

Resmi Gazete’de bugün (26 Şubat 2021)


Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesi kanununun yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 27 Aralık 2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları uyarınca yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Başkanlık tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Yasak işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarının BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarından çıkarılmaları halinde, buna ilişkin gecikmeksizin karar alınması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Başkanlık tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Cumhurbaşkanının alacağı kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanacak. Yayımlanan kararlar BMGK’ya bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilecek.

Listeleme kararlarına karşı BMGK’ya yapılacak başvurular, varsa ilgili belgeler de eklenerek yazılı ve gerekçeli olarak Komisyona bildirilecek. Yapılan başvurular, BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları ile belirlenen başvuru mercii ve yöntemlerine ilişkin düzenlemeler gözetilerek Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilecek.

Yönetmeliğe göre, Denetim ve İş Birliği Komisyonu kurulacak. Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşacak.

Komisyon, Başkan ve üyelerin en az dokuzunun katılımıyla yılda en az iki kez toplanır. Başkan ve üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremeyecekler.

Komisyon, üyelerin en az dokuzunun oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamayacaklar.

Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı olmaksızın Komisyona çağrılabilecek.

Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülecek.

Yönetmelik yasak işlem ve faaliyetlerin tespiti üzerine yapılacak işlemleri, yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararlarının içeriği, tebliği ve ilanı, suç duyurusu ve BMGK’ya yapılacak bildirim, malvarlığının dondurulması kararı ve karara aykırı davranışın hukuki sonuçları, malvarlığının dondurulması kararlarının icrası, istisna tutulan haller, dondurulan malvarlığının yönetimi, denetim gibi konularda da düzenlemeler yapıyor.

Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununun yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarının usul ve esaslarda değişikliğe gitti. Yönetmelik, 27 Aralık 2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliktekine benzer düzenlemeler içeriyor.

Yönetmeliğe göre kendisine intikal eden rapora ilişkin olarak Komisyon; Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasının önerilmesine karar vermesi halinde hazırlanan araştırma raporu ve karar tutanağını Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına iletecek.

Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının, kendilerine iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili kişilerin malvarlıklarının dondurulması kararı vermesi halinde, bu karar Resmî Gazete’de yayımlanacak ve 48 saat içinde Başkanlıkça Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulacak.

Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar vermesi halinde söz konusu karar derhal Başkanlığa iletilir. Başkanlık kararın kendisine iletilmesini müteakiben bu kararı, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere derhal Cumhurbaşkanlığına iletecek ve Komisyona bilgi verecek. Bu kararlara itiraz edilebilecek.

Başkanlık, malvarlığı dondurulması kararı verilen kişiler ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle ilgili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusuna ilişkin karar tutanağı ve araştırma raporu, Başkanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.

Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç 6’şar aylık dönemlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunacak.

Yapılan suç duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame ile kovuşturma sonucu verilen hüküm uyarınca verilen elkoyma kararının bir örneği izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilecek.

İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin başvurular Değerlendirme Komisyonuna yapılacak. Komisyon, aldığı başvurular üzerine talebin yerinde olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme sonuçlarını Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarına sunacak. Yerinde görülmeyen talepler ise karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilecek.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğe finansal grubun mahiyetiyle ilgili 3/A maddesi eklendi. Buna göre, bir ana kuruluş tarafından bir finansal kuruluşun; sermayesinin, asgari yüzde 51’ine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması, finansal kuruluşun ana kuruluşa bağlı veya ana kuruluşun kontrolünde bulunduğunu gösterecek.

Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı olan veya ana kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimleri, finansal grubu oluşturacak. Ana kuruluşun finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde olan finansal kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenecek.

Finansal grubun ana kuruluşu ile finansal grubu oluşturan ana finansal kuruluşun ve diğer finansal kuruluşların merkezlerine ait unvan, pay sahipliği ve kontrol durumu ile iletişim bilgileri ana finansal kuruluş tarafından, finansal grubun oluşumuna ilişkin koşulların gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde Başkanlığa bildirilecek. Başkanlık ikinci fıkraya göre belirlenen ve Başkanlığa bildirilen ana finansal kuruluş yerine, grupta yer alan bir başka finansal kuruluşu ana finansal kuruluş olarak belirleyebilecek.

Finansal gruba daha sonra katılan veya gruptan çıkan finansal kuruluşlar olması halinde bu durum, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde Başkanlığa bildirilecek.

Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi finansal kuruluşlarda ortaklığı bulunan kamusal niteliği haiz kurum ve kuruluşlar, finansal grup oluşumu bakımından ana kuruluş olarak değerlendirilmez. Finansal grubun oluşumunda; yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların bünyesindeki finansal kuruluşlar, bağlılık ve kontrol ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar bakımından ayrı ayrı değerlendirilecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tebliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde (sıra no: 5) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no: 18) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Değişikliğe göre, riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak. Aklama veya terörün finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda ise basitleştirilmiş tedbir uygulanmayacak ve konu şüpheli işlem bildirimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 3 bin liradan 5 bin liraya veya tek primli olup prim tutarı 7 bin 500 liradan 12 bin 500 liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler; bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilecekler.

Söz konusu tedbirler işveren grup emeklilik sözleşmelerinin yanı sıra açılan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri için de uygulanabilecek.

Müşterinin, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na veya yüzde 51’i aşan zoğunluk hissesine sahip ortağın, hisseleri Borsa İstanbul A.Ş’ye kote edilmiş şirket olduğu işlemlerde, şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilecek. Bu bilgilerin, Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu olmayacak.

Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlülerde;

Nakit çekim tutarı 500 lirayı aşmayanlarda kimlik tespiti yapılmayabilecek

Aynı yıl içinde 300 lira olan nakit çekim tutarı 500 lirayı, tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda 750 lira olan yüklü para tutarı 1250 lirayı, yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir ay içinde 750 lira olan tutar 1250 lirayı ve her halükarda bakiyesi 750 lira olan tutar da 1250 lirayı aşmayan, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı ön ödemeli kartların satışında kimlik tespiti yapmayabilecekler.

Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlülerce; tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacak.

Elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde

Yükümlüler, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun, elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde,

Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 TL’yi,

Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı 1250 TL’yi, yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme tutarı bir ay içinde 1250 TL’yi ve her halükarda bakiyesi 1250 TL’yi,

Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ilişkin işlemlerde ise, bir seferlik işlem tutarı 500 TL’yi,

Aylık işlem tutarı 750 TL’yi,

aşmayan fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım amaçlı elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilecekler.

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Doğuş ve Aydınlık Partisinin 2016, Sağduyu Partisinin 2016, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2016, Elektronik Demokrasi Partısının 2016, Hak ve Hakikat Partisinin 2016, 2017, Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin 2016, 1923 Cumhuriyet Partisinin 2016, Halkın Kurtuluşu Partisinin 2016, 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verildi.

Toplam 606 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), hukuki durumları sona eren 606 maden sahasını ihalesi iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması sebebiyle aramalara açtı.

MAPEG’in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar “http://www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek. İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacak.

Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 10.00-10.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak

Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için, evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin yapılacağı 25 Mayıs 2021 tarihinde 14.00-14.30 saatleri arasında İhale Komisyonuna doğrudan teslim edilecek.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bir kitap için kanuni sınırlama kararı verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, “Makul Şüphe’’ kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitabın kanuni sınırlamalara tâbi olmasına karar verdi.

Kurul, Whitney Gracia Williams tarafından yazılan, Bige Turan Zourbakis tarafından çevirisi yapılan ve Yabancı Yayınları tarafından basımı yapılan “Makul Şüphe’’ isimli kitabın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavlığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 21 Ekim 2020 tarihli ve 2020/160168 CBS Soruşturma Dosyası sayılı yazısı ekinde yer alan kitabın incelenmesi neticesinde; kitabın içinde yer alan ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1117 sayılı Kanun, bu kapsamda, eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damgası basılması, teşhir edilmemesi, açık surette nakledilmemesi, sipariş kabul edilmemesi, ilan verilmemesi, reklam ve propaganda yapılmaması, küçüklere gösterilmemesi, okul ve benzeri yerlere sokulmaması gibi sınırlamalar getiriyor.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin alt yapı ihalelerinde N katsayısı 1 olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan (N) katsayısını 1 olarak belirledi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete yayımlandı.

Sınır değer eşitliğinde yer alan (N) katsayısı, bakanlıklar tarafından farklı katsayılar yayınlanmadığı durumlarda, üstyapı (bina) işleri, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, elektrik işleri, elektronik ve iletişim işleri grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde 1, diğer yapım işlerinde (altyapı işleri) 1,20 olarak uygulanıyor.

Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesine de izin veriliyor.

N katsayısı indirildiğinde sınır değer yükseliyor, artırıldığında sınır değer azalıyor.

İstanbul Büyükşehir Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Merkezler Mimari Proje serbest ulusal, mimarlık yarışması düzenledi.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesinde “Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul”, Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesinde “Aşevi ve Mahalle Evi”, Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesinde “Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi”, Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesinde “Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul”, Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesinde “Kütüphane ve Yuvamız İstanbul” tasarımları yaptırılacak.

Yarışmada projelerin son teslim tarihi 18 Mayıs 2021 saat 17.00, posta ile teslim alım için son tarih 21 Mayıs 2021, kolokyum ve ödül töreni 5 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Yarışmada birincilik ödülü 35 bin, ikincilik ödülü 25 bin, üçüncülük ödülü 20 bin, 3 mansiyon ödül ise 10’er bin lira olacak.

Manisa Büyükşehir, 5 yıldızlı oteli 25 yıllığına kiraya verecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait, Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesindeki kayıtlı taşınmaz üzerinde Manisa Prime Projesi kapsamında yapımına devam edilen A blokta bulunan ticari alanlar İle B bloktan oluşan 5 yıldızlı otelin 25 yıl süreye sınırlı ayni hak tesis edilmesi franchising/işletme/işlettirmesi işi, kapalı teklif usulüyle 25 yıllığına ihaleyle kiralanacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale için aylık 750 bin lira artı KDV muhammen bedel, 6 milyon 750 bin lira geçici teminat bedeli belirlendi. İhale, 10 Mart 2021 saat 15.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Manisa Büyükşehir, ihaleyle mezbaha kiralayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki 5 bin 499,95 metrekarelik alan içinde 1 adet paket atık su arıtma tesisi, 12 adet soğuk odanın bulunduğu 1. sınıf mezbaha tesisini ve işletme ekipmanı ile birlikte kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına ihaleyle kiraya verecek.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale aylık 86 bin lira artı KDV muhammen bedel, 154 bin 800 lira geçici teminat bedeli belirlendi. İhale, 10 Mart 2021 saat 15.10’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Türk Kızılay, Trabzon’da Kan Bağış Merkezi yaptıracak

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Trabzon’un Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesindeki taşınmaz üzerine kan bağış merkezi dönüştürülmesi tadilatı yaptırılması işi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacak.

Kızılayın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, yaklaşık 2 bin 400 metrekare kullanım alanı bulunan taşınmaz Trabzon Kan Bağışı Merkezine dönüştürülecek.

Bahse konu iş Kızılayın hazırladığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, yüklenici tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılacak.

İsteklilerin http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ adresinden girerek “tedarikçi olmak istiyorum” sekmesinden tedarikçi portaline kayıt yaptırması gerekiyor.

Firmaların ihale zarflarını en geç 22 Mart 2021 günü saat 10.00’a kadar Kızılayın Evrak Birimine vermiş, göndermiş olmaları gerekiyor. Teklif ve teminat mektubu zarfı 23 Mart 2021 günü saat 10.30’de Kızılayın toplantı salonunda açılacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 hemşire alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans sınavlarının en az birinden ilgili KPSS puanı almış adaylar arasından sözleşmeli 23 hemşire alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar 15 gün içinde (Saat: 23.59’a kadar) üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecek.

Leave A Reply