Haber

Resmi Gazete’de bugün (1 Eylül 2020)

Emlak Vergisine esas olacak bina metrekare normal inşaat maliyetleri belirlendi

Emlak Vergisine esas olacak bina metrekare normal inşaat maliyetleri belirlendi. 2021 yılında 2020 yılına göre, bina metrekare inşaat maliyetlerinde ortalama yüzde 22,7 oranında artışa gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alındığı hatırlatıldı. Esas alınan bu değerin, Emlak Vergisi Kanununun 31’inci maddesi uyarınca hazırlanmış bulunan 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğunun hükme bağlandığına dikkat çekildi.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edildiği kaydedildi.

Meskenlerde ortalama normal inşaat maliyetleri

Ortalama normal inşaat maliyeti mesken binaların çelik karkas olanlarında lüks inşaatta 3 bin 496,29 lira, 1. sınıf inşaatta 2 bin 324,95 lira, 2. sınıf inşaatta 1559,61 lira, 3. sınıf inşaatta 1057,40 lira, basit inşaatta 457,29 lira, betonarme karkas olanlarında lüks inşaatta 2 bin 130,01 lira, 1. sınıf inşaatta 1330,19 lira, 2. sınıf inşaatta 888,07 lira, 3. sınıf inşaatta 628,95 lira, basit inşaatta 352,18 lira, yığma kagir olanlarında lüks inşaatta 1671,95 lira, 1. sınıf inşaatta 1083,04 lira, 2. sınıf inşaatta 705,97 lira, 3. sınıf inşaatta 525,51 lira, basit inşaatta 166,87 lira, yarı yığma kagir olanlarında 1. sınıf inşaatta 711,60 lira, 2. sınıf inşaatta 493,44 lira, 3. sınıf inşaatta 348,18 lira, basit inşaatta 166,87 lira, ahşap olanlarında lüks inşaatta 2 bin 818,30 lira, 1. sınıf inşaatta 1813,18 lira, 2. sınıf inşaatta 1194,58 lira, 3. sınıf inşaatta 598,51 lira, basit inşaatta 208,57 lira şeklinde belirlendi.

Taş duvarlı binalarda 3. sınıf inşaatta 322,49 lira, basit inşaatta 149,20 lira, gecekondu tarzı binalarda 3. sınıf inşaatta 211,02 lira, basit inşaatta 107,46 lira, kerpiç ve diğer basit binalarda basit inşaatta 89,05 lira ortalama normal inşaat maliyeti tespit edildi.

Özelliklere göre inşaat maliyetlerine ilave yapılıyor

Normal inşaat maliyeti, fabrika ve imalathane, fabrika ve imalathane binası, sosyal binaları, otel, sinema-tiyatro, hastane-klinik, banka-sigorta, idare, benzin istasyonu, yıkama ve yağlama binaları, yeraltı garajları, müstakil garajlar, çok katlı garajlar, yurt, okul binaları, yüzme havuzları, banyo ve hamamlar, pazar ve fuar yeri yapıları, soğuk hava depoları, kurutma yerleri, silolar, transformatör binaları, diğer ticarethane ve işyerleri, mesken binaları için ayrı ayrı belirleniyor. Özellik arz eden binalarda belirlenen oran bir üst sınıfa alınıyor veya yüzde 50 artırılıyor. Asansör, kalorifer, klima tesisatı varsa bunun için yüzde 8, asansör için yüzde 6 ilave yapılıyor.

Basın İlandan borç para verilecek kişiler listesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da eklendi

Basın İlan Kurumunun, Basında Fikren veya Bedenen Çalışanları Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9’uncu Maddelerinin Tadiline Dair 214 sayılı Genel Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, kendilerine borç para verilebilecek kişiler listesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanları da eklendi.

“Gazetelerden başka yerde çalışanların, kendileri gibi aynı niteliklere sahip iki kişiyi ‘müşterek borçlu ve müteselsil kefil’ göstermeleri lâzımdır” cümlesine Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dahil edildi.

Buna göre cümle “Gazeteler ile Anadolu Ajansı TAŞ ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından başka yerde çalışanların, kendileri gibi aynı niteliklere sahip iki kişiyi ‘müşterek borçlu ve müteselsil kefil’ göstermeleri lâzımdır” şeklinde değiştirildi ve AA ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanları da müşterek borçlu ve müteselsil kefil zorunluğu dışında tutuldu.

Karar, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında uygulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında 1 seri nolu tebliğde değişiklik yapılmasına dair 4 seri nolu tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yasal düzenlemeler başlıklı bölümde değişiklikler yapıldı. Buna göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik 13’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerle ilgili uygulama belirlendi.

Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacak. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilecek. Düzenlemede ilişkili kişi tanımına da yer verildi. Buna göre ilişkili kişi kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ediyor. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az yüzde 10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranıyor. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılıyor. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınıyor.

Tebliğde emsallere uygunluk ilkesi, kurumlar, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi, işlemsel kâr yöntemlerinin çerçevesi saptanıyor.
Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilecek.

Vergi ziyaı cezası

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı; ikinci fıkrada yer alan oranları, gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da ortaklık payının edinim şekline göre topluca veya ayrı ayrı yüzde 1’e kadar indirmeye, yüzde 25’e kadar çıkarmaya, oran şartını kaldırmaya; beşinci fıkrada yer alan süreyi beş yıla kadar artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve bu yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, yurt dışında yer alan ilişkili kişilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dâhil edilmesi zorunluluğu getirmeye; bu bilgilerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin usullerle transfer fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılındı.
Tebliğde belgelendirme, raporlama, ceza uygulamalarına da yer verildi.

Harici güç kaynaklarında çevreye duyarlı tasarım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, 23 Haziran 2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirliyor.

Sanayi Bakanlığı tebliği, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2009/125/AB sayılı Direktifi uyarınca Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair 278/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 2019/1782/AB sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) düzenlemeleriyle uyumlaştırılan tebliğle oyuncak tren setlerinden tıraş makinelerine, tartılardan müzik setlerine, ev sinema sistemlerinden spor aletlerine kadar pek çok ürünle birlikte kullanılan harici güç kaynaklarının yüksüz durumda tükettiği enerjinin azaltılmasının yanı sıra çalışır durumdaki enerji verimliliğinin de artırılması hedeflendi.
Tebliğin ekinde çevreye duyarlı tasarımın gereklilikleri saptandı. Yine tebliğde uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi, gösterge niteliğinde ölçütler, Danışma Kurulu toplantılarına katılımla ilgili düzenlemeler de yer aldı.

Tebliğ ile 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/11) yürürlükten kaldırıldı.
Tebliğ 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kocasinan Belediyesinden 36,33 milyon liralık kat karşılığı inşaat ihalesi

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı – Kocasinan İmar A.Ş. kentsel dönüşüm alanında 104 dairelik projesi hazır parselde kapalı teklif pazarlık usulüyle kat karşılığı inşaat yapımı işini ihaleye çıkardı.

Şirketin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kocasinan ilçesi Kirişhane mevkii Sümer mahallesindeki 4 bin 827,92 metrekarelik alanın muhammen bedeli 36 milyon 330 bin lira olarak tespit edildi.

İhale, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.30’da Kocasinan Belediyesi binası 3. kat Encümen Salonunda yapılacak.

Leave A Reply