Genel

Kira yardımı kimlere yapılır, şartları neler? Banka kredisi faiz desteği nasıl alınır, şartları neler? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

“6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar”ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” seklinde değiştirildi.

Yapılan düzenlemeyle, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine, bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

“Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi” başlıklı düzenleme kapsamında ise uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek veveya bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.

Düzenleme ile uygulama alanı da “Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” olarak değiştirildi.

Kira yardımı başvurularında gözetilecek hususlar
MADDE 9 – (1) Vekâletname ile yapılan başvurularda;
a) Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı
Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,
b) Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin
alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu
yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin,
yer alması gerekir. 5 Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik
fotokopisinin alınması gerekir.

5: Vekaletname Örneği
4 8
(2) Kısıtlılar adına, mahkeme kararı ile atanan vasileri, 18 yaşından küçük çocuklar
adına ise, velileri veya vasileri kira yardımı için başvuruda bulunacaktır.
(3) Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı
başvuru dilekçesi alınacaktır.
(4) Kira yardımı başvuru dilekçelerinde; hak sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik
Numarası, adresi, başvuru sahibine ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL banka hesap
numarası ve imzanın bulunması ve ayrıca vekâlet ile yapılan başvurularda vekilin adı, soyadı,
TC Kimlik Numarası ve imzasının eksiksiz olması gerekir. Başvuru sahibinden T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. ye ait vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi istenilecek olup, T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır.
(5) Kira yardımı başvurularında hak sahipleri tarafından verilen belgelerin aslı veya
fotokopisi alınacaktır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılacak ve işlemi yapan
personelin adı-soyadı yazılarak imzalanacaktır. Başvurulara ilişkin evraklar Yapı kimlik
Numarasına (YKN) göre arşivlenecektir.
(6) Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapular ile yapılan başvurularda; Riskli
Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ve adaparsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde
bağımsız bölümü ve bağımsız bölümdeki hisse oranını gösteren bina emlak vergi beyannamesi
istenilecektir.
(7) Kira yardımı başvurusunda bağımsız bölüm numarası (konutişyeri-iç kapı
numarası) önemli olup; A, B, C vb. blok numaraları mevcut ise bu durumun başvuru
dilekçesinde ve A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi’nin açıklamalar bölümünde belirtilmesi gerekir.
(8) Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile Adres Bilgileri Raporu’nda
belirtilen adresin uyumsuz olması halinde, hak sahibi adına (veya hak sahibinin 1., 2. ve 3.
Derece kan ve kayın hısımlığı olan aile bireyleri adına) kayıtlı ve Riskli Yapı Tespit
Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olan, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının
alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim
miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet
hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura veya ilgili belediyesinden alınmış numarataj belgesiyle
bu belgeler arasındaki adres uyumsuzluğu giderilebilecektir.

(9) Kira yardımı başvurularında fatura talep edilen durumlarda:
a) Faturanın temin edilememesi halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres
ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı, riskli yapı için Yapı
Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait
elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili
herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanmış olacaktır.
b) Faturanın, hak sahibinden farklı bir kişi adına olması durumunda; faturanın, 1.
Derece (Anne, Baba, Çocuklar, Evlatlık), 2. Derece (Dedeler, Nineler, Kardeşler, Torunlar) ve
3. Derece (Amca, Hala, Dayı, Teyze, Yeğenler) kan ve 1. Derece (Kayınana, Kayınbaba), 2.
Derece (Eşin kardeşleri, dedesi ve ninesi) ve 3. Derece (Eşin Yeğenleri, Dayısı, Halası, Amcası)
kayın hısımlığı olan aile bireylerinden biri adına olması durumunda ve bu durumun Nüfus
Kayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.
c) Faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı aile bireylerinden
biri adına olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık
belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği ile) halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

(10) Riskli yapı yıktırıldıktan sonra Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki eski adres silinmiş
olacağından riskli yapının tahliyesinden sonra alınması gereken Adres Bilgileri Raporu’nun,
riskli yapı yıktırılmadan önce alınması esastır. Ancak, riskli yapı yıktırıldıktan sonra alınan
Adres Bilgileri Raporu’nda riskli yapı adresinin silindiğine dair kayıt bulunuyor ise, eski
adresi gösteren, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki son üç
aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili fatura ile eski
adresin tespiti mümkün olacaktır.
(11) İşbu Kılavuzda belirtilen başvuru evraklarından herhangi birisi (mesela, Tapu
Belgesi veya Adres Bilgileri Raporu vb.) temin edilmeden başvuru yapılması durumunda,
başvuru süresiyle ilgili mağduriyet oluşturulmaması amacıyla, başvurunun kabul edilerek
evrak kayıt tarihi ve sayısı verilmesi, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine eksik evraklı kira yardımı
başvurusu olarak girişinin yapılması ve eksik evrakın tamamlanmasının ardından ödemelerin
başlatılması gerekir.

(12) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgileri ile kira yardımı başvurusu için
sunulan diğer belgelerdeki bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Bu çerçevede;
a) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının
hatalı olduğunun anlaşılması halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nu hazırlayan lisanslı
kuruluşça Rapordaki bilgilerin düzeltilmesi ve MüdürlükçeBelediyece Riskli Yapı Tespit
Raporu’nun düzeltilmiş halinin onaylanması,
b) Adres Bilgileri Raporu’ndaki adres bilgilerinin, Riskli Yapı Tesit Raporu’nda yer
alan adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun belediyece numarataj belgesi
ile düzeltilmesi,
c) Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışlık bulunması durumunda yanlışlıkların ilgili
kurumkuruluşlar tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi,
gerekmektedir. Kira yardımı başvuruları, belirtilen belgelerdeki bilgiler birbiriyle
uyumlu hale getirildikten sonra değerlendirilecektir.
(13) Arsa paylı tapularda, ilgili belediyeden alınacak bina emlak vergi
beyannamesinde ve fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekir.
Kira yardımı başvuruları, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte geçerli
olan bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınarak
değerlendirilecektir.

(14) Bağımsız bölümün fatura veya emlak vergi beyannamesiyle tespit edilemediği
köy yerleşim yerlerinde, MüdürlükBelediyenin riskli yapıyı yerinde incelemesi sonucunda
düzenlenecek olan Ek-6 da yer alan tutanağa göre işlem yapılacaktır. 6
Bağımsız bölüm hiçbir
şekilde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul edilmeyecektir.
(15) Kira yardımı başvuruları için istenen emlak vergisi beyannamesinin bina için
düzenlenmiş olması ve ilgili bağımsız bölüm ile hissesini açıkça göstermesi gerekir. Arsa
emlak vergisi beyannamesi ile işlem yapılması mümkün olmayacaktır. 7
(16) Elbirliği mülkiyetinin olduğu taşınmazlarda; mülkiyetin paylı mülkiyete
dönüştürülmesinin sağlanması halinde maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılacaktır.
Mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülmemiş ise, mirasçılık belgesinde belirtilen hisse
oranlarına veya hisse oranlarını gösteren bina emlak vergisi beyannamesine veya hisse
oranlarını gösteren mahkeme kararına istinaden de maliklere hisseleri oranında kira yardımı
yapılabilecektir.

(17) Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedar olanlar, kira yardımı haklarını noterden
verecekleri muvafakatnameferagatname ile diğer hissedarlara devredebilir. Verilecek
muvafakatnamedeferagatnamede “söz konusu bağımsız bölümden dolayı alınacak kira
yardımı hakkından diğer hissedar lehine feragat edildiğinin, 6306 sayılı Kanun kapsamından
Bakanlıktan hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının ve faiz desteğinden de
yararlanılmayacağının” açıkça belirtmesi gerekir.

Kira yardımı ödemlerinin başlatılması
MADDE 10 – (1) Kira yardımı başvurularının MüdürlükBelediye tarafından
incelenerek uygun bulunması halinde;
a) Müdürlük ve Belediye tarafından A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı
girişleri yapılacaktır.
b) Konutişyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca
kira yardımı yapılacaktır.
c) Konutişyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için
belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten)
ödenecektir.
ç) Konutişyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu
ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek
seferde (defaten) ödenecektir

“Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi

MADDE 5- (1) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine; 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir veveya bankalardan kullanacakları kredilere 8102012 tarihli ve 20123803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre faiz desteği verilebilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 7 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

(18) Kira yardımı başvurusunda verilen tapunun vefat eden 1., 2., 3. Derece (kan ve
kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması halinde, mirasçı olduğu mirasçılık
belgesiyle tespit edilen başvuru sahipleri, işbu Kılavuzda belirtilen diğer şartları da sağlaması
kaydıyla A.R.A.A.D. Bilgi Sisteminden girişleri sağlanarak mirasçılık belgesindeki hisseleri
oranında kira yardımından faydalanabilecektir.
(19) Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm
tapuları oluşturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve bağımsız bölümün
hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı Kooperatif Ortaklar Defteri örneği ve
hak sahipleri adına olması kaydıyla, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten
önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su,
doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet faturası ile başvuru için gerekli diğer
şartların sağlanması durumunda kira yardımı başvuruları değerlendirilecektir.
(20) Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak
çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’ dan alınmış aylık hizmet listesi
ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilecektir. Ancak, Risk Tespit Raporu’nda
apartman görevlisi dairesinin görünmemesi nedeniyle A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine kira
girişinin yapılamaması durumunda; söz konusu Riskli Yapı Tespit Raporu’nu düzenleyen
lisanslı kuruluş tarafından bağımsız bölüm sayısının düzeltilmesi ve MüdürlüğünBelediyenin
Risk Tespit Raporu’nu onaylanmasını müteakip hak sahiplerinin talepleri
değerlendirilebilecektir.

Resmi gazetede yayınlanan kanunun maddeleri şöyle:

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPIYI MALİK, KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMAKSIZIN KULLANANLARA YARDIM YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 2132016 tarihli ve 20168663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar’’ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 1652012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Uygulama alanı: Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanım ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,”

MADDE 4- Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kiracıların kira yardımı başvurusu
MADDE 6– (1) Riskli yapıda ikamet eden kiracılar, kira yardımı başvurusunu aşağıda
belirtilen bilgi ve belgelerle yapacaktır.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik
Numarası alındığı tarihte riskli yapıda ikamet ettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair eski
ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu,
c) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,
d) Kiracıyavekiline ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi.

(2) Riskli yapıda işyeri işleten kiracılardan;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,
c) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik
Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair
Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni
adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden
alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres
değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği
tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama
Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.),

ç) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından
alınacak yazı,
d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,
e) GerçekTüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı
fotokopisi,
istenilecektir. Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin TC
Kimlik Numarası ve IBAN’ın, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası
ile IBAN’ın uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Not: Kira yardımı ile ilgili tüm ayrıntılara T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sitesinden ve Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Devletten kira yardımı ve banka kredilerine faiz desteği

Leave A Reply