Haber

İstihdama dönüş desteği nedir? Nasıl yararlanılır?


7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 27’nci maddede istihdama dönüş desteği düzenlenmiştir.

Yararlanma Şartları Sigortalı Yönünden;

a) Her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

b) İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması gerekmektedir.

c) 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması gerekmektedir.

d) 1/10/2020 tarihi itibarıyla SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

e) Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.

f) Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması gerekmektedir.

g) Fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

İşyeri Yönünden;

a) Özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

b) Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir. b.1) Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Sigortalı Sayısı Hesabı

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

b.2) Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Ortalama Destek Süresi Hesabı

  • Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

  • 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, maddede belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 1/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılacaktır.

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

● 2021 yılı emlâk vergisi değeri 5 milyon TL ve 2021 yılı emlâk vergisi değeri 5.227.000 lirayı geçen meskenlerin değerli konutlar vergisine tabi olduğunu,

● Verginin tapu kaydı mesken niteliğinde olan taşınmazlar ile tapu kaydı işyeri şeklinde olan taşınmazlardan da fiilen mesken olarak kullanılan taşınmazları konu edindiğini,

● Vergiden, söz konusu taşınmazlara paylı mülkiyet esasında malik olanların payları oranında, elbirliği mülkiyeti esasında malik olanların ise müteselsil sorumluluk esasında sorumlu olduklarını,

● Söz konusu değerleri aşan bir konuta malik olanların bu meskenlerinin vergiden istisna olduğunu, birden fazla değerli konuta malik olanların da bu konutlarından en düşük değerli olanının vergiden istisna olduğunu,

● Vergi mükellefiyetinin 1 Ocakta başladığını, dolayısıyla 2021 yılı vergisinden 1 Ocak günü malik olanların mükellef olduğunu, 1 Ocaktan sonra mülkiyeti iktisap edenlerin ise gelecek yıldan itibaren (gelecek yıla ilişkin sınırlara göre) mükellef olacaklarını,

● Bu vergiye ilişkin beyannamenin taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verileceğini, verginin konusuna giren birden fazla farklı yerlerde taşınmazı bulunanların hepsi için ortak olarak taşınmazların bulunduğu yerlerdeki vergi dairelerinden birine verebileceklerini,

● Beyannamenin elektronik ortamda da verilebileceğini,

● Beyannamenin 22 Şubat akşamına kadar verilebileceğini, süreyi kaçıranların pişmanlıkla beyanname verebileceğini ve verginin 1. taksidinin 1 Mart akşamına kadar, 2. taksitinin ise 31 Ağustos akşamına kadar ödenebileceğini, biliyor muydunuz ?

Leave A Reply